Autoriteit Financiële Markten deelt visie op duurzaamheid

Autoriteit Financiële Markten deelt visie op duurzaamheid


De transitie naar een duurzame samenleving is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. De financiële sector speelt daarbij een belangrijke rol. Om de transitie in goede banen te leiden, is vooral uit Europa veel regelgeving op komst. In een recent gepubliceerd position paper beschrijft de AFM op hoofdlijnen wat zij op dit vlak verwacht van marktpartijen en hoe zij hier toezicht op gaat houden.

AFM is positief over duurzaamheidsdoelen, maar dan wel met goed beleid

Het is positief dat er steeds meer aandacht komt voor duurzaamheid in zowel de vraag naar, als het aanbod van financiële producten en diensten. Maar er zijn ook risico’s. Soms is er een gebrek aan informatie, of is informatie niet gestandaardiseerd of vergelijkbaar. Daardoor is het voor beleggers bijvoorbeeld moeilijk in te schatten of een belegging daadwerkelijk bijdraagt aan duurzaamheidsdoelen. Ook kan sprake zijn van greenwashing. In het toezicht van de AFM op duurzaamheid staan drie uitgangspunten centraal:

  • Ondernemingen stellen betrouwbare en toegankelijke informatie beschikbaar over duurzaamheidsfactoren in de bedrijfsactiviteiten
  • Financiële instellingen betrekken duurzaamheidsaspecten in hun bedrijfsvoering, productontwikkeling, risicomanagement en investeringsbeslissingen. Ook zijn zij hier transparant over
  • Consumenten en andere afnemers worden goed geïnformeerd en geadviseerd over duurzaamheidsfactoren ter ondersteuning van hun financiële beslissingen. Zij krijgen een product dat passend is bij hun behoefte

Groei duurzame obligatiemarkt benadrukt noodzaak tot meer transparantie

De markt van duurzame obligaties groeit hard in Europa. Vooral in Nederland, waar de markt voor duurzame obligaties in 2019 verdubbelde in omvang en waarmee Nederland in de top 3 staat. Met het  gepubliceerde rapport ‘Sustainable Bonds in the Netherlands’ onderschrijft de AFM het belang van deze positieve ontwikkeling voor de transitie naar een duurzame economie. De toezichthouder wijst daarbij ook op het belang van transparantie in prospectussen, rapportage van relevante non-financiële informatie en standaardisatie.

Komt er een inhaalslag op de afspraken van de klimaatconferentie in 2015?

Tijdens de Klimaatconferentie in 2015 kwamen bijna 200 landen overeen, om de wereldwijde gemiddelde temperatuur onder 2 ° C te krijgen, en waar mogelijk de temperatuurstijging tot  1,5 ° C te beperken. De reden om de temperatuurstijging te stabiliseren is het voorkomen of reduceren van de enorme schade op economisch-, sociaal- en ecologisch gebied.

Er zijn inmiddels talloze onderzoeken gedaan naar  klimaatverandering, waarin ook de cruciale vraag centraal stond; "heeft de mensheid hier aantoonbaar deel aan?". Het blijkt onomstotelijk te zijn bewezen dat dit het geval is. We kunnen echter niet goed overzien wat 'Moeder Natuur' in de tijd heeft gedaan, om in te schatten wat zij voor ons nog in petto heeft. Het is wel een feit dat de mensheid nu voor een grootschalige transformatie staat. Denk aan de economische structuren, energiesystemen, transport, industrie, stedelijke ontwikkeling, landgebruik, en onze leefwijze in het huishouden. Het zal moeten veranderen....

Mary Pieterse-Bloem over duurzame obligaties

Mary Pieterse-Bloem over duurzame obligaties


Hello Radio interview met Mary Pieterse-Bloem. Zij is Senior Global Head Fixed Income bij ABN AMRO Private Banking, lid van de ABN AMRO Global Investment Commitee en bijzonder hoogleraar Financiële Markten bij Erasmus School of Economics. Het gesprek gaat over haar hoogleraarschap, de obligatiemarkt en toenemende belangstelling voor duurzame beleggingen onder particuliere beleggers.

Pieterse-Bloem richt zich, als onderdeel van haar leerstoel aan de Erasmus School of Economics, op de liquiditeit van de obligatiemarkt en het rendement voor bedrijven die hun activiteiten afstemmen op duurzaamheidsdoelstellingen. Ze verzorgt ook de dagelijkse begeleiding van promovendi, het schrijven van academische publicaties, de masteropleiding over vastrentende waarden, evenals het beheer van de obligatieportfolio's, en het begeleiden van studenten bij het schrijven van hun scriptie.

Steeds meer economen pleiten vaker voor duurzame investeringen

Een team van internationaal erkende experts, waaronder econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz en klimaateconoom Nicholas Stern, hebben meer dan 700 stimuleringsmaatregelen in 25 groepen ondergebracht, en een enquête gehouden onder 231 deskundigen uit 53 landen, waaronder ambtenaren van ministeries van Financiën en centrale banken.

Op basis van deze enquête en lering uit de mondiale financiële crisis van 2008, ontdekten de betrokken economen dat duurzame projecten meer banen creëren, hogere kortetermijnrendementen opleveren en ook leiden tot grotere kostenbesparingen op lange termijn. Dus een beter uitgangspunt, dan het fiscale stimuleringsbeleid in de traditionele vorm.

Enkele reeds bekende voorbeelden zijn investeringen in de productie van wind- en zonne-energie, of de aanleg van infrastructuur voor schone energie dat in de opstartfase arbeidsintensief is. Het schept daardoor 2 keer zoveel banen dan bij fossiele brandstoffen, en er zijn dan ook minder afhankelijkheden bij uitbesteding aan het buitenland. Investeringen voor onderzoek en ontwikkeling m.b.t. regeneratie van ecosystemen wordt eveneens als belangrijk gezien, zo ook educatie om de door covid-19 toenemende werkeloosheid aan te pakken. Voor ontwikkelingslanden staan de uitgaven voor steunmaatregelen rondom duurzame landbouw hoog aangeschreven.

We ervaren momenteel een schonere lucht, herstel van natuur en verminderde uitstoot van broeikasgassen. Dit is een duidelijke aanwijzer dat het anders, ook beter kan. Daarbij wel gezegd dat er geen tunnelvisie moet ontstaan op duurzaamheid. Kennis en faciliteiten van traditionele energieketens blijven nodig, maar duurzaamheid zou juist nu alle ruimte moeten krijgen. Een consistent en mondiaal CO2 tarievenbeleid zou wellicht hieraan kunnen bijdragen. De grote vraag;

"is er een echte wil, en durven we het allen aan?"

Judith Sanders - Strateeg  Beleggen bij ABN AMRO

Judith Sanders - Strateeg  Beleggen bij ABN AMRO


Judith Sanders is sinds juni 2018 Beleggingsstrateeg bij ABN AMRO MeesPierson. Ze heeft veel ervaring in de financiële markten met al geruime tijd een sterke focus op duurzaam beleggen. Judith heeft samen met  journalist Saskia Smith het boek 'Zal ík het anders doen' geschreven. Hiermee laat ze op een bevlogen en  humoristische wijze zien, waarom vrouwen veel beter zijn in financiële zaken zoals sparen of beleggen. We gingen met haar in dialoog over haar visie op duurzaam beleggen, de sociaal- en maatschappelijke betrokkenheid van ABN Amro, en waarom er meer vrouwen zouden moeten willen beleggen. 

Hoe is het werk in de financiële markten op je pad gekomen?

Begin jaren 90 ging ik aan het werk bij een effectenkantoor. Met name de dynamiek van de beurs en het idee dat je met beleggen je financiële doelen kon bereiken sprak mij aan. Het was een mannenwereld en nog niet heel gebruikelijk om als vrouw aan de uitvoerende kant te opereren. Dit maakte voor mij de uitdaging alleen maar groter. Ik heb het klantcontact wat ik als vermogensbeheerder had, altijd als heel leuk ervaren. Het toelichten van beleggingsbeslissingen en ook sparren over pittige financiële vraagstukken, daar kon ik echt van genieten. Dit komt in mijn rol als Beleggingsstrateeg bij ABN Amro ook regelmatig terug.

Jouw focus ligt op duurzaam beleggen, wat doet ABN Amro concreet op dit gebied?

Startende beleggers bieden wij standaard onze duurzame beleggingsproposities aan. Duurzaam beleggen is een manier om met je vermogen bij te dragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Een samenleving waarin evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen bestaat. Concreet betekent dit dat we in de duurzame portefeuille controversiële olie- en gaswinning, mijnbouw, wapen- en, tabaksindustrie als belegging uitsluiten. Daarnaast beoordelen we bedrijven op het vlak van sociaal, milieu en ondernemersbestuur. De aandelen van bedrijven die het best presteren op deze criteria en qua rendementsverwachting interessant zijn verdienen een plek in de portefeuille. Impact- en thema beleggingen zijn ook een onderdeel van onze duurzame portefeuilles.

Wat doet ABN Amro op het gebied van sociaal maatschappelijke betrokkenheid?

Als bank zijn we medeoprichter van de Principles for Responsable banking. Deze principes hebben wij uiteraard ook zelf ondertekend. Dit houdt in dat we onze bedrijfsstrategie afstemmen op de Sustainable Development Goals van de VN en het klimaatakkoord van Parijs.

Bij ABN Amro staan mensenrechten centraal als belangrijk onderdeel van verantwoord zakendoen. Daarom hebben we ook de Guiding Principles on Business and Human Rights van de VN ondertekend. Daarnaast hebben we de Human Rights Guide uitgegeven. In deze gids geven we aan waar we staan op het gebied van mensenrechten, en wat we verwachten van onze klanten en de bedrijven waar we mee samenwerken.

Ook hebben we de Women Empowerment Principles ondertekend. Deze principles gaan over de ambitie om vrouwelijk leiderschap te stimuleren. Minstens zo belangrijk is het, dat de bank de aandacht voor vrouwelijke klanten verder gaat verdiepen. Ik ben persoonlijk erg trots op het feit, dat ik als beleggingsstrateeg hierin een rol kan spelen op het gebied van beleggen. De visie van vrouwen op beleggen verschilt namelijk vaak met die van mannen. Daar kunnen we als bank nog veel meer mee doen. Bijvoorbeeld vrouwen gerichter aanspreken en de productkant hierop afstemmen, om zo nog meer in te spelen op hun wensen.

Het zijn onzekere tijden in de maatschappij, waarom juist nu duurzaam beleggen?

Deze vraag is van alle tijden. Het is niet de situatie op de beurs die bepaald of je wel of niet moet beleggen. Je persoonlijke financiële situatie, beleggingsdoel, beleggingshorizon en risicohouding bepalen dit. Beleggen is een manier om financiële doelen te bereiken. Door meer risico toe te voegen, is het mogelijk om meer rendement te behalen. De rente op een spaarrekening is nu 0%. Als je de inflatie en mogelijk belasting hiervan afhaalt gaat je vermogen zelfs achteruit.

Beleggen moet wel bij je passen, daarom is dat het eerste wat we met een potentiële belegger uitzoeken. Als uit dit voorwerk blijkt dat beleggen bij je past, dan helpen we bij de keus van een passend risicoprofiel. Daarnaast adviseren we je vooral om dit ook duurzaam te doen.

We zien eveneens dat duurzame beleggingen qua rendement niet onderdoen ten opzichte van een niet duurzame portefeuille. Sterker nog, in de afgelopen periode zagen we juist dat duurzame beleggingen het beter deden! Deze is deels toe te schrijven aan een 'sector tilt'. In duurzame portefeuilles zijn industrie, financials, energie en luchtvaart vaak onderwogen en sectoren die het relatief goed doen zoals technologie vaak overwogen. Los daarvan heeft covid-19 een aantal duurzame trends in gang gezet zoals nieuwe vormen van werken, minder reizen, het afbouwen van ketenafhankelijkheden, lokaal boven globaal et cetera. We verwachten dat bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, hier beter op zullen anticiperen en zich daarmee in de toekomst nog sterker positief zullen onderscheiden.

Steeds meer vrouwen beleggen of geven daarin advies, hoe zie jij dat?

Dat klopt, maar nog steeds beleggen heel veel vrouwen niet. Dit terwijl de financiële middelen van vrouwen toenemen, nu meer vrouwen ondernemen en werken. De financiële positie van vrouwen verbeterd dus weliswaar, maar toch is de kans dat een vrouw minder verdient dan de man, om velerlei redenen nog steeds heel groot.

Ook leeft een Nederlandse vrouw gemiddeld langer dan een man. Vrouwen die nu tussen de dertig en vijftig jaar zijn, worden naar verwachting drie tot vijf jaar ouder dan een man in dezelfde leeftijdsgroep.
Slim omgaan met financiële buffers is daarom heel belangrijk, en misschien nog wel belangrijker voor vrouwen dan voor mannen. Zo is het opbouwen van buffers met een lager inkomen lastiger, en hebben vrouwen over het algemeen voor langere tijd geld nodig. Een financieel plan kan uitkomst bieden en beleggen kan onderdeel zijn van dat plan.

Toch zien veel vrouwen een gesprek hierover niet zitten. Regelmatig hoor ik dat mannelijke adviseurs teveel de gesprekken domineren en dat er teveel jargon wordt gebruikt. Gevolg is dat ze zich niet gehoord voelen. Vrouwen hebben over het algemeen behoefte aan een klankbord, adviseurs met financiële en emotionele intelligentie. Vrouwen die beleggen stellen ook vaak meer vragen dan mannen. Ze willen beleggingsstrategieën begrijpen en snappen hoe die hen kunnen helpen, om hun doelen te verwezenlijken.
Hier ligt een rol voor vrouwelijke adviseurs. Vrouwen zijn vaak sensitief, luisteren goed en kunnen daardoor succesvol samenwerken. De opkomst van vrouwelijke adviseurs is dus een heel goede ontwikkeling voor zowel mannen als vrouwen.