Voorwaarden Deelname

Inschrijving
Via onze webpagina workshops kan worden ingeschreven voor deelname aan workshops, interactieve lezingen en overige activiteiten. Deze zijn bedoeld voor zowel privépersonen als professionals. Na inschrijving en betaling krijgt elke deelnemer per e-mail een ontvangstbevestiging, wat tevens het persoonlijke inschrijfbewijs is. Registratie van persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor deelname, nieuws of aanverwante zaken, en worden derhalve niet gedeeld en/of kenbaar gemaakt aan derden.

Betaling
De betaling verloopt via stichting Mollie. Dit is een service payment provider met wie wij samenwerken. Mollie is geautoriseerd door De Nederlandsche Bank als betaalinstelling onder de Europese Verordening van de Payment Services Directive/PSD.

Annuleren
Een verhinderde deelnemer mag in overleg met ons, iemand anders in de plaats laten deelnemen. Bij schriftelijke annulering vijf weken voor aanvang, zal restitutie van betaling plaatsvinden. Bij elke annulering wordt standaard  € 10,- administratie kosten in rekening gebracht en ingehouden op de restitutie. Afwezigheid of annuleringen die vier weken voor aanvang plaatsvinden, zullen niet worden gerestitueerd. Mocht een activiteit geen doorgang hebben op de beoogde datum, dan zal deze na voorafgaande berichtgeving, worden doorgeschoven naar de eerstvolgende mogelijkheid.

Aansprakelijkheid
De organisatie Dag van de Vrouwen, of haar aanbieders van interactieve lezingen, workshops en overige activiteiten, c.q. de locatiehouder waar deze plaatsvinden, zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke, of zakelijke goederen, tijdens de door haar georganiseerde interactieve lezingen, workshops en overige activiteiten. Ook zijn voornoemde partijen niet aansprakelijk voor wijzigingen en/of typefouten op de website waarop de interactieve lezingen, workshop en overige activiteiten worden aangeboden.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht, welke betrekking hebben op materialen van de lezingen en workshops, liggen bij de organisatie van Dag van de Vrouwen of diens aanbieders van de lezingen en workshops. Niets uit deze uitgaven mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.


Terms and conditions

Registration
At our webpage workshops you can purchase and register online for workshops, interactive lectures and other activities. They are intended for both private individuals as professionals. After your registration and payment you will receive a registration confirmation per e-mail, which is also your personal registration ticket. All personal data will strictly be used for registration purposes, news or related matters, and will not be communicated and/or shared with third parties.

Payment
All payments will be done via foundation Mollie. This is a service payment provider with whom we’re working together. Mollie is authorized by the Bank of the Netherlands as a payment institution under the European Statute of Payment Services Directive/PSD.

Cancellation
In consultation with us, you may send someone else in your place when you are unable to attend. At written cancellation five weeks prior to the activity you will receive a refund. For every cancellation a standard administration fee of € 10,- is charged, which will be deducted from your refund. Cancellations four weeks prior to the activity or no shows will not be refunded. All our activity date cancellations will always be moved forward to the very next possibility after notification.

Liability
The organization Dag van de Vrouwen, her professionals and providers of workshops, interactive lectures and other activities, or the owner of the location where the activities take place, are not liable for damage to persons and /or belongings, nor for theft or loss of personal or professional goods during a workshop, interactive lecture or other activities. Aforementioned parties aren’t also liable for modifications and/or typos on the website which offers the workshops, interactive lectures and other activities.

Intellectual property
All intellectual property and copyright which relate to the material of the interactive lectures, workshops and other activities, lie with the organization of Dag van de Vrouwen and her professionals or providers of the workshops, interactive lectures and other activities. No part of these publications may be reproduced and/or made public without written permission.

Over ons   Contact   Cookies   Privacy   Auteursrecht  Nieuwsbrief  Dag van de Vrouwen © 2019