Cocky Booij - Algemeen Directeur van Stichting VHTO

Cocky Booij - Algemeen Directeur van Stichting VHTO


Door ruim een halve eeuw computertechniek wordt de maatschappij steeds meer gebouwd op een binair systeem van enen en nullen. De toepassingen zijn ongekend, maar wat voor een rol speelt de vrouw daarin? Dag van de Vrouwen wilde hier meer over weten en ging een gesprek aan met Cocky Booij. Zij is directeur van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Cocky Booij heeft twee kinderen. Haar dochter houdt zich bezig met techniek en haar zoon studeert medicijnen. Ze is samenwonend en in haar vrije tijd stapt ze regelmatig op de racefiets met haar man. Kilometers maken en af en toe een tentje opslaan in de natuur. Daarnaast is zij liefhebber van theater. Beelden © Liesbeth Dingemans

Waar staat de afkorting VHTO voor en hoe is de organisatie tot stand gekomen?

VHTO is een stichting en is opgericht in 1983 en staat voor Vrouwen in Hoger Technisch Onderwijs. Het is tot stand gekomen door een aantal vrouwelijke docenten, decanen en studenten van de voormalige Hogere Technische Scholen in Nederland. In die tijd hadden deze scholen slechts 1.7% vrouwelijke studenten voor de opleiding tot ingenieur. Er was dus aanleiding om hier wat aan te doen.

Er werd een startsubsidie toegekend om de scholen te helpen met informatievoorziening aan, en begeleiding

van de vrouwelijke studenten. In de periode daarna hadden de afgestudeerde vrouwelijke studenten het VHTO netwerk opgericht. VHTO richt zich allang niet meer alleen op het hoger onderwijs, maar op de gehele onderwijsketen van primair onderwijs tot en met de arbeidsmarkt en VHTO is landelijk actief. Dat is ook de reden waarom gekozen is voor de toevoeging ‘Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek’. Inmiddels is het aandeel vrouwelijke studenten hoger onderwijs aanzienlijk verhoogd: ongeveer 23% van de bèta/technische studenten is vrouw.  

Wat is het belang van diversiteit met meer vrouwen in deze sectoren?

Diversiteit is voor elke sector belangrijk en uit een internationaal onderzoek blijkt dat diversiteit op de werkvloer, leidt tot een betere werksfeer, meer creativiteit en ook hogere prestaties. In de sectoren bèta, techniek en ICT speelt innovatie een belangrijke rol. Daarin hebben de ondernemingen met een goede samenstelling in gender, de meeste patentaanvragen lopen. Deze ontwikkeling is niet alleen van belang voor de sectoren zelf, maar ook voor de positie van Nederland als innovatieland. Er is veel onderzoek gedaan naar de sociaal/maatschappelijke verschillen tussen man en vrouw.

In Nederland blijkt stereotypering nog steeds gemeengoed te zijn. Vanuit VHTO willen wij het heersende stereotiepe beeld over bètawetenschappen, technologie en ICT doorbreken door meisjes en vrouwen zich hier beter en breder op te laten oriënteren.

Talentenkijker: Vrouwelijke bèta/technische professionals uit de database Spiegelbeeld geven veelvuldig voorlichting in het primair en voortgezet onderwijs.
Talentenkijker: Vrouwelijke bèta/technische professionals uit de database Spiegelbeeld geven veelvuldig voorlichting in het primair en voortgezet onderwijs.

En hen vooral te vertellen hoe leuk en uitdagend deze sectoren zijn en hen prachtige kansen kunnen bieden!

Welke activiteiten verricht VHTO om haar doelstelling te bereiken?

We verzorgen informatiebijeenkomsten in het primair en voortgezet onderwijs voor meisjes en hun ouders. Daarnaast organiseren we specifieke bijeenkomsten voor de onderwijsprofessionals en wordt onze kennis
beschikbaar gesteld voor het diversiteitsbeleid van het

onderwijs en het bedrijfsleven, door middel van 

conferenties en publicaties. De focus ligt tevens op een betere aansluiting vanuit het middelbaar onderwijs met mbo techniek, voor de beroepen in techniek en ict.

VHTO verricht onderzoek in processen rondom de

studiekeuze, de gerelateerde arbeidsmarkt en peilingen van vrouwelijke bèta/technische  professionals. Al deze vrouwelijke professionals, die ook rolmodel zijn, staan verzameld in de online database Spiegelbeeld. Zij geven met veel plezier en op grote schaal voorlichtingen in de vorm van speeddates en gastlessen in het primair en voortgezet onderwijs. Ten aanzien van onderzoeken en trainingen gebruiken we beproefde methodieken voor een voorspelbaar en meetbaar resultaat. Wij ontvangen geen basissubsidie van de overheid. Deze methodieken en andere instrumenten maken het rendement goed zichtbaar van de projecten en communicatie-uitingen. Hierdoor worden  onze aanvragen voor  de subsidies  hoger gewaardeerd.

Hoe belangrijk is de rol van ouders in de studiekeuze van hun dochter(s)?

De betrokken rol van ouders is heel belangrijk, want de  meisjes moeten al vroeg een keuze maken en dat is niet eenvoudig. Op vmbo wordt de richting al bepaald voor welke sector de opleiding van toepassing zal zijn. In de bovenbouw moeten leerlingen van havo en vwo een keuze maken uit vier profielen, waarvan het NT profiel vereist is voor toelating tot technische universiteiten. Ouders onderschatten vaak hoe belangrijk hun rol is in de opleiding van hun kinderen. Daarom hebben wij voor ouders brochures ontwikkeld, die hen verder op weg helpen in het keuzetraject van hun kinderen. Daarnaast organiseren wij oriëntatiedagen bij bedrijven en instellingen in bèta, techniek en ict, waar ouders soms ook voor worden uitgenodigd. We faciliteren tevens websites voor meisjes zoals de beeldenbank; Dit Doe Ik en we hebben de online database met meer dan 2.000 rolmodellen uit bèta, techniek en ict.

Wat verwacht VHTO in de komende tijd nog meer te gaan realiseren?

Wij verwachten dat meisjes in voortgezet onderwijs en met speciale focus op het vmbo, zich meer bewust gaan worden van de vele mogelijkheden in bèta, techniek en ict. Ook onze informatieprogramma’s rondom de N-profielen in de bovenbouw, zullen bijdragen aan een betere doorstroom naar de vervolgopleidingen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de scholen, het bedrijfsleven en andere kennispartners. Cijfers tonen aan, dat steeds meer meisjes open staan voor exacte studies, of daarin al de keuze hebben gemaakt. Toch moet er nog veel gebeuren om in kwantiteit het aantal vrouwelijke leerlingen gelijk te trekken naar het aantal mannelijke leerlingen. Op internationaal niveau moet er zelfs nog meer gebeuren, want Nederland laat binnen de EU lage participatiecijfers zien. VHTO is daarom ook intensief betrokken bij internationale samenwerkingsverbanden. Hiermee kunnen wij nog meer inzicht verkrijgen over factoren die een rol spelen bij loopbaankeuzes. Dat geldt ook voor het toepassen van nieuwe werkmethodes op basis van best practices in het buitenland.