KDV: voor betrokkenheid, inspiratie en ontwikkeling

Het Katholiek Vrouwendispuut (KVD) is een vereniging van maatschappelijk actieve vrouwen. Het dispuut daagt zijn leden uit om na te denken over wat hen drijft en hun inzichten te verdiepen en verbreden. In lokale kringen en tijdens landelijke online bijeenkomsten bespreken zij actuele onderwerpen die hen bezig houden. Dit zijn meestal onderwerpen op het snijvlak van politiek, kerk en samenleving, die grote groepen mensen raken. De leden brengen verschillende gezichtspunten mee waardoor er dialoog ontstaat. De eerste bijeenkomst van het KVD was in september 1946. Een tijd waarin de katholieke zuil vanzelfsprekend was, maar gendergelijkheid bepaald nog niet. Tegenwoordig is de maatschappelijke rol van vrouwen nauwelijks meer omstreden en is geloven niet meer vanzelfsprekend. Het katholiek sociaal denken dat de waardigheid van ieder mens centraal stelt is echter nog steeds de schatkamer die de leden van het KVD inspireert. De leden van het KVD willen vanuit deze basis de inbreng van vrouwen in de samenleving versterken door; een netwerk te bieden dat een bron van inspiratie is voor hun maatschappelijk functioneren, bij te dragen aan opinievorming op het terrein van politiek, kerk en samenleving, het ontwikkelen, bevorderen en tonen van vrouwelijk leiderschap.ladies@work: Daadkrachtige vrouwen in de bouw

Aangenaam….. wij zijn ladies@work. Wij verbinden door gestructureerde communicatie, bewoner, woningcorporatie, duurzaamheidcombinaties en bouwbedrijf. Wij creëren verbinding met daadkracht en vrouwelijke energie. Belangrijke onderwerpen zoals de energietransitie en circularisering van de maatschappij en de gebouwde omgeving zien wij als een maatschappelijke en sociale transitie waar de bewoner centraal staat. In elke fase verbinden wij stakeholders, toeleveranciers en andere belanghebbenden.  Onze opdrachtgevers zijn corporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, energieleveranciers en bewoners. Wij zien het als onze taak om bruggen te slaan, mensen op één lijn te krijgen en bovenal rust en duidelijkheid te scheppen. Humor, daadkracht, onze bewezen methodiek (aanpak) en ervaring met meer dan 200 projecten en/of programma’s helpen ons de gestelde, gezamenlijke doelen te realiseren.  In de bouw werken veel mannen. Vrouwen werken intuïtief en voelen snel aan wat er bij verschillende partijen speelt. Daarnaast geven de vrouwelijke communicatie, daadkracht, energie en onderhandelingsvaardigheid een enorme toegevoegde waarde aan mannenwerelden. En omdat de ladies van ladies@work communicatief sterk zijn en veel levenservaring hebben, staan ze sterk in hun pumps en weten ze snel(ler) het nodige vertrouwen te krijgen.VNUD: een informeel en actief betrokken vrouwennetwerk

Vrouwen Netwerk Utrecht Domstad (VNUD) is een professioneel netwerk van ambitieuze en betrokken vrouwen. Voor vrouwen met een HBO- of WO-opleiding, wonend of werkend in Utrecht en omgeving. Onze leden werken in loondienst, als ondernemer of als zelfstandige. Wij onderscheiden ons van andere vrouwennetwerken in Utrecht door de ontspannen en niet zakelijke sfeer en het persoonlijke contact onderling. VNUD biedt een veilige en vertrouwde omgeving, waar je mag zijn wie je bent. Wij komen een keer per maand in Het Oude Tolhuys in Utrecht om elkaar te ontmoeten, samen te eten, van elkaar te leren en ervaringen te delen. Werk staat hierbij centraal. Iedere bijeenkomst heeft een thema; bijvoorbeeld in een workshop, een lezing, of bedrijfsbezoek.lnVH: voor vrouwelijk talent op topposities in wetenschap

De stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is een lobby- en netwerkorganisatie met als doel het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de Nederlandse universitaire gemeenschap. Inzet is het structureel en duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van vrouwen in de wetenschap door onder meer de band tussen vrouwelijke hoogleraren en universitair hoofddocenten in Nederland te versterken en steun te bieden in activiteiten die met het hoogleraar- en UHD-schap samenhangen. Daarnaast zet het LNVH zich in voor bevordering van de doorstroming van vrouwen naar hogere universitaire rangen (zowel wetenschappelijke als bestuurlijke topposities), alsmede het voorkomen van voortijdig uitstromen van vrouwen.Evon: Eemlandse vrouwen professioneel met een hoge gunfactor

EVON staat voor Eemlands Vrouwen Ondernemers Netwerk en is opgericht in 1993. Het is het grootste zakelijke vrouwennetwerk in de regio Eemland. EVON heeft als doel vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en zichtbaar te maken. Alle leden van EVON hebben een eigen bedrijf, al dan niet met personeel. Het is een inspirerend, toegankelijk en zakelijk netwerk met een open en eerlijke communicatie en een hoge gunfactor. We netwerken met als doel onszelf, maar ook elkaar en EVON als totaal te versterken in vakkennis, professionaliteit en business. Dat doen wij door het maandelijks organiseren van workshops, thema- en netwerkbijeenkomsten. Rondom een activiteit is altijd voldoende tijd om te netwerken. Bij EVON is iedereen welkom, dus de mogelijkheid bestaat dat je meerdere makelaars, consultants of stylistes tegen het lijf loopt. We zien elkaar niet als concurrenten, maar als vakgenoten. We doen zaken met elkaar waar mogelijk en leren van elkaar. Ze helpt de EVON vrouw zich professioneel te presenteren, zodat zij weet waarvoor ze staat, weet wat ze wil bereiken, met een vrouwelijk zakelijke uitstraling.de molukse vrouwenraad utrecht: katong mampu

De Molukse Vrouwenraad Utrecht: katong mampu

Anno 2015 zijn grote vorderingen gemaakt op het gebied van vrouwenemancipatie in Nederland. Voor vrouwen uit multiculturele groepen, w.o. Molukse vrouwen, lijkt het emancipatieproces goed te zijn verlopen. Maar er zijn eveneens ontwikkelingen die de emancipatie van deze en andere groepen vrouwen belemmeren. De huidige economische- en politieke situatie schept voor vrouwen zowel kansen als risico's. De MVR wil een aanspreekpunt zijn voor Molukse vrouwen. Daarbij wil de MVR de aanwezige (latente) kracht van vrouwen (empowerment) aanspreken en die als vliegwiel hanteren om vrouwen een stap verder te verder te zetten op de maatschappelijke ladder. De MVR zal in samenwerking met andere vrouwenorganisaties en initiatieven binnen maatschappelijke en politieke geledingen aandacht (blijven) vragen voor de positie van vrouwen in het algemeen en de positie van de Molukse vrouwen in het bijzonder. Als speerpunten ziet de MVR het vergroten van arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid. De landelijke MVR bijeenkomsten 'siapa tolong beta' ('wie helpt mij') over huiselijk geweld en 'katong mampu' ('yes we can') geven aanleiding om aandacht te blijven besteden aan economische zelfstandigheid. Huiselijk geweld (taboeonderwerp) komt nml. helaas maar al te vaak voor in situaties van afhankelijkheid (financieel en psychisch). De MVR organiseert bijeenkomsten, ontmoetingen en workshops.Vrouwensynode: Gelijkwaardigheid gender in religie en kerk

De Oecumenische Vrouwensynode biedt een landelijk platform aan een bonte verzameling vrouwen actief op het gebied van vrouw, geloof en maatschappij. Concreet betekent dat: vrouwen die zich met deze thematiek bezighouden proberen samen te brengen om zo te zorgen voor wederzijdse inspiratie en, waar wenselijk, de bundeling van krachten. Ons doel is de gelijkwaardigheid van gender binnen religie en kerk. Want daar bestaat nog steeds veel ongelijkheid. Nog lang niet overal worden vrouwen in het ambt toegelaten. En maar zeer zelden hoor je dat God net zo vaak met “Zij” als met “Hij” aangesproken wordt. Als vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn, zou het ook geen probleem moeten zijn om God met vrouwelijke termen aan te duiden.entre femme: onze leden delen ervaringen én leren van elkaar!

Entre Femmes: onze leden delen ervaringen én leren van elkaar!   

Entre Femmes is een laagdrempelig netwerk voor professionele, ambitieuze, vrouwelijke ondernemers in de regio Utrecht.  Tien keer per jaar organiseren we een boeiende en leerzame bijeenkomst. Variërend van inspirerende, prikkelende presentaties van succesvolle vrouwen en verdiepende workshops tot ons jaarlijkse 'Vroege Vogels ontbijt'. Onze leden hebben allemaal een eigen bedrijf – met of zonder personeel – en vinden het belangrijk om elkaar scherp te houden en hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast is het prettig om informele contacten te leggen met andere onderneemsters. Onze leden streven vanzelfsprekend naar (commerciële) groei, maar vinden duurzame relaties met klanten minstens zo belangrijk. Binnen Entre Femmes zijn we vooral collega’s die het ondernemerschap samen naar een hoger niveau tillen én op z’n tijd ook flink met elkaar lachen. Er ontstaan bij Entre Femmes vriendschappen en er worden deals gesloten.VVAO: al 100 jaar een inspirerend netwerk in de buurt

De VVAO is hét landelijke netwerk voor hoogopgeleide vrouwen. De VVAO zet zich in voor alle vrouwen in Nederland én daarbuiten. Dit doen we onder andere door het organiseren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten,  en het ontwikkelen en delen van kennis. De VVAO heeft afdelingen in alle provincies. Kijk voor een VVAO-afdeling bij jou in de buurt.