Akkoord met herstelfonds en meerjarenbegroting Europa


Ursula von der Leyen kan weer opgelucht ademhalen. Ze heeft als eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie een belangrijk wapenfeit te gelde gemaakt. Na flink wat getouwtrek is toch het herstelpakket voor de kapitaalmarkten goedgekeurd, als onderdeel van de algehele corona-herstelstrategie.

De maatregelen moeten het voor kapitaalmarkten gemakkelijker maken om Europese bedrijven te helpen uit de crisis te komen. Het pakket stelt gerichte wijzigingen van de regels ten aanzien van de kapitaalmarkten voor, zodat grotere investeringen in de economie worden gestimuleerd. Daarnaast zal een snelle herkapitalisatie van bedrijven mogelijk zijn en het vermogen van banken om het herstel te financieren worden vergroot.

herstelpakket bevat gerichte aanpassingen in de  prospectusregeling

Een prospectus is een document dat bedrijven aan hun beleggers moeten bekendmaken wanneer zij aandelen en obligaties uitgeven. De Commissie stelt voor om een "EU-herstelprospectus" in te voeren voor bedrijven die een goede staat van dienst hebben op de publieke markt. Dit tijdelijke prospectus zou voor bedrijven gemakkelijk op te stellen zijn, voor beleggers gemakkelijk te lezen en voor de bevoegde nationale autoriteiten gemakkelijk te controleren.


EU-herstelprospectus: gemakkelijk op te stellen, gemakkelijk te lezen, eenvoudig te controleren


De lengte van een prospectus wordt verkort van enkele honderden bladzijden tot slechts 30 bladzijden. Dit zal bedrijven helpen kapitaal aan te trekken, bijvoorbeeld via aandelen in plaats van zich dieper in de schulden te steken. Een tweede reeks gerichte wijzigingen van de prospectusverordening heeft als doel ervoor te zorgen dat banken die een essentiële rol spelen bij de financiering van het herstel van de reële economie, gemakkelijker fondsen kunnen werven.

Peter Hein van Mulligen; met ons gaat het nog altijd goed

Hello Radio interview met Peter Hein van Mulligen. Hij is hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gesprek gaat over zijn passie voor het vak, het maatschappelijk en economisch belang van het CBS dat het brengen van feiten als kerntaak heeft, en zijn recent verschenen boek 'Met ons gaat het nog altijd goed'. Hiermee geeft hij een positief realistische kijk op Nederland en laat hij op onderhoudende wijze de statistieken spreken.

Van Mulligen studeerde algemene economie en promoveerde op het gebied van prijsindexcijfers. Bij het CBS is hij tevens woordvoerder economie en arbeidsmarkt. Daarvoor is hij vaak in de landelijke media te zien en wordt ook wel de Cijferman van Nederland genoemd. In 2019 werd hij winnaar in het bekende tv-programma de Slimste Mens.

In 'Met ons gaat het nog altijd goed' verwijst Van Mulligen met statistieken, één voor één verschillende mythes waarom het zo slecht zou gaan naar het rijk der fabelen. Na het lezen van dit boek kan iedereen nog steeds ontevreden zijn over zijn eigen leven, maar niemand kan beweren dat het met 'ons' als geheel slecht gaat. Integendeel: het ging nog nooit zo goed.

herstelstrategie biedt banken kansen voor financiering van...duurzame investeringen

De EU-herstelprospectus maakt het voor banken mogelijk om eenvoudiger fondsen te werven. Hier liggen dus ook kansen om duurzame, bij voorkeur meer ecologische investeringen te doen, die vóór het beleid op de staatsschuld niet mogelijk zouden zijn.

Dit past dan ook mooi in de afspraken voor de klimaatdoelen van het kabinet die door 50 financiële instellingen, waaronder grootbanken, vorig jaar zijn gemaakt. Zo kunnen financiering van projecten in verduurzaming, en het meten van CO2-uitstoot van financieringen en beleggingen concreter worden gemaakt. Daarbij is ook een hechte samenwerking van cruciaal belang. Enerzijds om ondernemers te blijven helpen in de crisis, en anderzijds door zichtbare stappen te zetten naar de beoogde Europese Green Deal waar Ursula von der Leyen zo vurig op hoopt.

Samenvatting CBS Monitor Brede Welvaart & SDG's 2020


Deze publicatie schetst de ontwikkeling van de brede welvaart en de SDG’s in Nederland in 2019. De grote invloed die COVID-19 en de daarmee verband houdende maatregelen op onze economie en de samenleving hebben, blijven in deze Monitor dan ook onbesproken. Dat betekent overigens niet dat het begrip brede welvaart niet van grote betekenis is wanneer wordt gekeken naar de maatschappelijke uitdagingen waarmee Nederland zich nu geconfronteerd ziet. Tal van aspecten die de kwaliteit van leven bepalen, worden meer dan voorheen in besluitvormingsprocedures betrokken. Het begrip brede welvaart en het behalen van de SDG’s blijken daardoor relevanter dan ooit.

sterke bbp in 2019, maar niet alle aspecten in brede welvaart groeiden mee

In 2019 stond Nederland er economisch gezien sterk voor. In de woorden van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, kreeg de Nederlandse economie een 9 (Head Topics, 2020). Met ons bbp en de werkgelegenheid zat het in 2019 dus wel goed. De materiële welvaart was hoog en is sterk gestegen in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd valt op dat niet alle brede-welvaartsaspecten de laatste jaren 1-op-1 zijn meegegroeid met het bbp. Dat geldt ook voor een aantal materiële aspecten. Zo steeg het volume van het bbp vanaf 1995 met meer dan 60 procent en namen het reëel beschikbaar inkomen, alsmede het volume van de consumptie van huishoudens met ruim 40 procent toe. Op een aantal immateriële punten zijn we achteruit­gegaan.

Nederland blijkt kwetsbaar op het gebied van natuurlijk kapitaal

Nederland is kwetsbaar op het gebied van natuurlijk kapitaal. Vergeleken met andere EU-landen bevindt Nederland zich op veel onderdelen onderaan de ranglijst. Het stikstofoverschot behoort tot de hoogste in Europa en de capaciteit en het aandeel aan hernieuwbare energie behoren tot de laagste. Ook nemen, op één neutrale ontwikkeling na, alle biodiversiteits­indicatoren trendmatig af. Wel stijgt het areaal beheerde natuur en neemt de capaciteit aan hernieuwbare energie sterk toe.

gezondheid in nederland laat een wisselend beeld zien, zeker iets om bij stil te staan

Bij het thema gezondheid is het beeld wisselend. Vergeleken met andere EU-landen behoort Nederland op dit onderdeel tot de middengroep. De gezonde levensverwachting van vrouwen is relatief laag en het overgewicht onder de Nederlandse bevolking neemt al decennialang gestaag toe. Ook lijkt de samenleving iets drukker en meer gehaast te worden. De filedruk neemt toe en de tevredenheid met de vrije tijd neemt af. In lijn daarmee daalt ook het percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet en het aantal contacten met familie, vrienden of buren. Verder neemt de werkgerelateerde psychische vermoeidheid toe, en daalt het aandeel psychisch gezonden in de totale bevolking. Mogelijk is dit een keerzijde van de hoge en de laatste jaren sterk toegenomen arbeidsparticipatie. Ter relativering moet daarbij wel worden opgemerkt dat in Nederland vergeleken met andere EU-landen relatief veel vrijwilligerswerk wordt verricht. Daarbij is de tevredenheid met de vrije tijd nog altijd relatief hoog vergeleken met andere landen.

welzijn, vertrouwen en veiligheid nemen toe, maar wel met een kanttekening

Het is evenwel niet zo dat Nederland alleen in materieel opzicht vooruitgang heeft geboekt. Ook ons welzijn is de laatste jaren toegenomen en bevindt zich Europees gezien op een hoog niveau. Ditzelfde kan gezegd worden voor ons vertrouwen in de medemens en in instituties. Nederland is een ‘high-trust society’. Ook neemt de veiligheid verder toe. Dit is een goede basis voor brede welvaart, net als een solide economie. Bij die economie zijn anno 2019 enkele kanttekeningen te plaatsen. Allereerst heeft het feit dat de Nederland een handeldrijvende natie is zowel positieve als negatieve effecten. Die handelsrelatie werkt ook voor andere landen welvaartsverhogend. Maar Nederland onttrekt er ook veel grondstoffen mee, zowel uit andere landen als uit eigen land.

brede welvaart is niet voor iedereen gelijk, wel doet nederland het relatief goed in de eu

De verdeling van de brede welvaart is ook niet voor iedereen gelijk. Met name laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond kennen gemiddeld genomen een minder brede welvaart dan anderen. Vooral het opleidingsniveau is onderscheidend. Bij een lager opleidingsniveau is er een grote kans op een lage brede welvaart in tal van opzichten. Wat dat betreft is migratie­achtergrond als factor minder onderscheidend. Ook profiteert niet iedereen van de toenemende materiële welvaart. Dit blijkt uit een groeiende armoedekloof, een hoger aandeel huishoudens in langdurige armoede en een stijgend aantal daklozen. Nederland staat er op het gebied van materiële welvaart en welzijn wel goed voor vergeleken met de andere landen in de EU. Bij de indicatoren behorend bij SDG 1 (geen armoede) is een zelfde beeld zichtbaar. Ook daar bevindt ons land zich in de Europese kopgroep.