Meer vrouwen commissaris bij beursgenoteerde bedrijven


De Wet ingroeiquotum en streefcijfers - ook wel bekend als het 'vrouwenquotum' heeft geleid tot een betere balans in de man-vrouwverhouding binnen de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven. Dat concluderen het Centraal Planbureau, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Bureau Pouwels en het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onderzoek naar het effect van de invoering van het quotum dat recent is gepubliceerd.

Kortetermijneffecten van de wet ingroeiquotum en streefcijfers: de huidige stand van zaken

Het onderzoek bestudeert de kortetermijneffecten sinds de aankondiging van het quotum in 2020, tot en met het eerste jaar van de inwerkingtreding; 2022. Daaruit blijkt dat bedrijven al vanaf de aankondiging begonnen zijn met benoemingen die bijdragen aan een betere man-vrouwbalans in de raad van commissarissen.

Het aandeel bedrijven dat aan het quotum voldoet, is in die periode toegenomen van 34.5% tot 81.7%, waarbij een groei van 37.7% punt kan worden toegeschreven aan het quotum. Tegelijk voldeed in 2022 18% van de bedrijven nog niet aan het quotum en had 8.5% zelfs helemaal geen vrouw in de raad van commissarissen.

Het onderzoeksteam maakte eveneens een vergelijking met bedrijven die niet beursgenoteerd zijn, maar die wel in dezelfde sectoren opereren als beursgenoteerde bedrijven en vergelijkbaar zijn in termen van omzet. Voor deze bedrijven geldt een streefcijferregeling in plaats van een bindend quotum.

Bij deze controlegroep nam het aandeel vrouwen in de rvc's nauwelijks toe en lag dat in 2022 nog maar op 43%. Dit onderschrijft de effectiviteit van een bindend quotum ten opzichte van een vrijblijvend streefcijfer.

Voldoende vrouwelijk bestuurstalent voor de rvc's en het 'golden skirt' fenomeen blijkt een mythe

Het onderzoek biedt tevens inzicht in de individuele kenmerken van leden van de rvc, zoals het niveau en de richting van opleidingen, de jaren bestuurservaring en jaren managementervaring. 

Een veelgehoord argument in de discussie over de invoering van quota, is dat er niet voldoende vrouwen met de juiste kwalificaties beschikbaar zouden zijn.

Uit het gegeven dat behalve de verschuiving in de man-vrouwbalans er weinig veranderingen zijn opgetreden in de kenmerken van de commissarissen, blijkt dat die vrees ongegrond is. Er is ook geen bewijs voor het zogenoemde 'golden skirt' fenomeen; dit wil zeggen dat vrouwen vaker dan mannen in meerdere raden tegelijk een positie bekleden.

Nulmeting laat effectiviteit quotum zien

Sinds 1 januari 2022 moet een nieuwe benoeming in de rvc van beursgenoteerde bedrijven bijdragen aan een evenwichtige man-vrouwverhouding, dat wil zeggen;  ten minste een derde vrouw en een derde man. Uit een eerdere nulmeting bleken beursgenoteerde bedrijven en grote vennootschappen een vergelijkbare groei in het aandeel vrouwen te laten zien.

Dit onderbouwt de stelling dat de snellere groei onder beursgenoteerde bedrijven kan worden toegeschreven aan het quotum.

Een aantal andere landen ging Nederland al voor met de introductie van een quotum, waaronder België, Frankrijk, Italië en Noorwegen. Ook in die landen zorgde de wetgeving voor meer vrouwen aan de top.

Hello Radio Live over bewust leiderschap in de boardroom


Hello Radio Live presenteerde met Jos Claessens een interactieve boekpresentatie over bewust leiderschap in Boekhandel Scheltema Amsterdam. Jos Claessens is

gespecialiseerd in strategie-uitvoering voor bedrijven  en instellingen. Als veranderdeskundige heeft ze een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling, waarin diversiteit en inclusie een belangrijke rol speelt.

Deze uitzending betreft een deel van de live registratie waarin de managementkaarten van het Dagboek van Bewust Leiderschap van Jos Claessens aan bod komen. Het is een dialoog met de deelnemers over organisatie- en persoonsontwikkeling, waarin diversiteit en inclusie een van de thema's is.

Claessens vertelt met haar boek over de bovenstroom en allesbepalende onderstroom in mens en organisatie. Een verhaal over strategie en uitvoering. Over bewust zijn van jezelf en je omgeving. Over de balans tussen hoofd, hart en buik voor elk individu. Over resultaat- en mensgericht leiderschap voor iedere organisatie. Bewust leiderschap is de eerste stap naar diversiteit, inclusie, zelfsturing en de participatiemaatschappij.

  • Dit dagboek is een wake-up call voor leiders - Lia Belilos, Commissaris Vanderlande, HR-leider
  • Mijn hele MBA kwam voorbij: een aanrader voor (aankomende) managers en leiders - Joan Wassink, Directeur, Rabobank
  • De onzichtbare onderkant van de ijsberg herkenbaar gemaakt - Paul de Blot SJ, Hoogleraar Business Spiritualiteit, Business Universiteit Nyenrode

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Dit wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om een werkwijze te hebben, die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers. Het is destijds ingediend door Bas van 't Wout, toenmalig staatssecretaris van SZW. Nadat de wet groen licht kreeg in de Tweede Kamer, is het recent in de Eerste Kamer met 38 tegen 37 stemmen gestrand. Hoewel minister Van Gennip van SZW voorafgaand tegemoet wilde komen door de grens te verhogen naar 50 werknemers, was de geuite zorg over een verhoogde lastendruk voor mkb-bedrijven doorslaggevend.

Kennisinstituut Movisie over dit wetsvoorstel

Hanneke Felten legt in een notendop uit waarom deze wet relevant is. Ze is Senior onderzoeker & projectleider bij Movisie en KIS, dit is het Kennisplatform Inclusief Samenleven. Felten richt zich op de effectieve aanpak van discriminatie, waaronder op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Discriminatie in werving en selectie komt in Nederland aantoonbaar vaak voor. Op grond van huidskleur komt het in Nederland ongeveer even veel voor als in de VS. Discriminatie in werving en selectie komt onder meer vaak voor op leeftijd, afkomst en beperking, waarbij leeftijdsdiscriminatie duidelijk meer voorkomt in de EU dan in de VS.

Wetenschappelijke studies laten zien dat discriminatie op alle gronden in werving & selectie deels onbewust gebeurt. Uit wetenschappelijke studies is ook bekend wat het meest effectief is om discriminatie in werving en selectie te voorkomen, namelijk: objectief werven en selecteren. Dit betekent dat je vooral focust op de competenties en kijkt naar wat iemand écht kan, en of dat past bij de functie.

Voor werkgevers, waaronder mkb-bedrijven, is objectief werven en selecteren interessant vanwege de business case; het is een bewezen manier om het beste talent te vinden. Het wetsvoorstel vraagt werkgevers effectieve maatregelen te nemen om discriminatie in werving en selectie te voorkomen. Dit sluit aan bij de wens van veel werkgevers om sollicitanten gelijke kansen te bieden en het beste talent te vinden. Discriminatie is al verboden in Nederland. Het wetsvoorstel zorgt daarnaast voor duidelijkheid en helderheid in wat er van werkgevers wordt verwacht op het terrein van werving en selectie.

Korte terugblik op 'De Kunst van Verbinden 2024'

Dag van de Vrouwen publiceerde in maart de 2e editie van 'De Kunst van Verbinden'. Het thema ging deze keer over diversiteit & inclusie in de private sector. De publieke sector was bewust niet meegenomen, omdat deze al een stimulerende rol heeft op dat gebied. De primaire focusgroep betrof hr management; waaronder chro, people & culture, happiness, d&i, dei en variaties.

De secundaire focusgroep betrof directie- en bestuur; waaronder ceo, coo, cfo, cmo, rvc's en rvt's. Er zijn ruim 7.000 van onze contacten binnen deze focusgroepen benaderd voor deelname. Van de primaire focusgroep was er geen belangstelling voor deelname. Vanuit de secundaire focusgroep was er wel belangstelling voor de campagne en werd de vraag voor deelname intern doorgezet naar de primaire focusgroep. Het resultaat was dat er nog steeds geen belangstelling bleek te zijn bij de primaire focusgroep, maar dat mensen uit de secundaire focusgroep wel hebben deelgenomen.

Een opvallende uitkomst; temeer deze campagne is toegeschreven naar mensen die diversiteit en inclusie in hun primaire takenpakket hebben. Mogelijk heeft de uitkomst te maken met de huidige tijdgeest van crises en (geo)politiek. Een grote pluspunt van de campagne is dat de deelnemers uit de secundaire doelgroep, ons inziens, overtuigend leiderschap hebben getoond.

Een ander 'positieve' uitkomst is dat deze campagne heeft geleid tot meer bewustwording over dit thema. Daarnaast hebben tal van organisaties recent hun commitment gegeven om zich sterk te maken voor d&i.

Dit deed men middels een getekende charter bij de SER, men organiseerden een eigen d&i activiteit, of is voornemens daartoe, opdat het proces van de interne bewustwording op gang wordt gebracht.

Judi Mesman - Hoogleraar aan de Universiteit Leiden


Judi Mesman is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en richt zich op Jeugd en Sociale Rechtvaardigheid. Ze is winnaar van de Stevinpremie voor de impact van haar onderzoeksprogramma. Naast haar werk heeft ze bestuurlijke en toezichthoudende functies, waaronder bij het Nederlands Jeugdinstituut en Edukans, en is ze auteur van 'Opgroeien in kleur  - opvoeden zonder vooroordelen'. De aanleiding voor dit interview is haar recente publicatie 'Leiderschap in Kleur'. 

Jouw onderzoek ligt in de domeinen Jeugd en Sociale Rechtvaardigheid, vanwaar die interesse?

Ik ben opgevoed door maatschappelijk betrokken ouders en kreeg interesse in vraagstukken rond rechtvaardigheid met de paplepel ingegoten. In mijn werk kreeg het pas later een plek toen ik zag dat de wetenschap in de pedagogiek hiervoor vrij weinig aandacht heeft.

Daarnaast ben je ook een van de oprichters van Athena's Angels, wat kun je hierover vertellen?

Dit is begonnen als spontane actie van vier bevriende vrouwelijke hoogleraren die zagen dat er nog veel te winnen is als het gaat om de positie van vrouwen in de wetenschap. We begonnen met een paar ludieke bewustwordingsacties. Toen we zagen hoeveel positieve reacties we hierop kregen, hebben we Athena's Angels opgericht zodat we vanuit dat platform aandacht konden vragen voor dit thema.

Athena's Angels stellen seksisme aan de kaak

Je hebt onderzoek gedaan naar familierelaties in  internationale context. Wat was het resultaat?

Ik heb jarenlang met veel internationale collega's onderzoek gedaan naar de rol van cultuur in de opvoeding van jonge kinderen. In die jaren heb ik met collega's ruim 10.000 uur aan videomateriaal verzameld uit zo'n 25 landen over de hele wereld. De belangrijkste uitkomst is dat zoiets als sensitiviteit; het kindgericht reageren op de behoeften van een kind, overal voorkomt maar er anders uit ziet.

In de Nederlandse jeugdzorg is er niet altijd oog voor andere manieren van reageren op kinderen, dan dat we hier gewend zijn. Hier wordt vooral door het praten, lachen en spelen de opvoedingskwaliteiten van ouders met een migratieachtergrond niet altijd goed herkend.

Die boodschap heb ik in vele lezingen en workshops proberen over te brengen aan het jeugdveld. Dit onderzoeksprogramma heb ik nu afgesloten.

Is dat ook de aanleiding geweest om het boek Opgroeien in Kleur te schrijven?

Deels. Dit boek is voor ouders geschreven en gaat over antiracistisch opvoeden. Hoe praat je met je kinderen over etnisch-raciale verschillen tussen mensen, en hoe draag je bij aan een nieuwe generatie die zich bewust is van racisme in de samenleving.

De belangrijkste boodschap van het boek is dat zogenaamde 'kleurenblindheid'; doen alsof je 'kleur' niet ziet, niet de beste strategie is maar juist tot meer vooroordelen kan leiden.

Je hebt de Stevinpremie ontvangen. Waarvoor is deze onderscheiding destijds aan jou toegekend?

De Stevinpremie is voor wetenschappers die zich inzetten om de resultaten van hun onderzoek nuttig te maken voor een breder publiek. Dat probeer ik met al mijn onderzoek te doen. Niet alleen door lezingen en workshops te geven, maar ook door middel van blogs, podcasts en dus een boek. Met de premie voeren we nu onder andere een participatief actieonderzoek uit. Dit gaat over de behoeften van een basisschool met veel gemarginaliseerde leerlingen.

Mijn recent onderzoek naar de ervaringen van mensen van kleur in leiderschapsposities, is eveneens door de Stevinpremie gefinancierd.

Dit heeft geleid tot het rapport Leiderschap in Kleur. Wat was de aanleiding hiervoor?

De aanleiding was een gesprek met iemand uit mijn netwerk, die als kersverse leider van kleur nogal wat voor de kiezen kreeg. Zijn ervaringen maakten dat ik nader onderzoek ging doen op dit gebied, toen bleek dat hier in Nederland nauwelijks onderzoek naar is gedaan. Wel naar vrouwen aan de top, maar niet naar mensen van kleur in topposities. Daarom heb ik het initiatief genomen om dit onderzoek op te zetten.

Welke kernpunten heb je onderzocht, en wat zijn de bevindingen uit dat onderzoek?

Het was een exploratief onderzoek waarin ik met open vragen de ervaringen in kaart probeerde te brengen van mensen van kleur in leiderschapsposities.

Daaruit bleek dat een significante groep nog steeds voor heel wat uitdagingen staat. Er wordt veel druk ervaren of gevoeld om zich te conformeren aan de norm. Men wordt niet vanzelfsprekend serieus genomen in een leiderschapsrol.


"Het is belangrijk dat er echte draagvlak is voor kleur aan de top en motivatie om vanzelfsprekendheden te durven bevragen"


Daardoor wordt er onvoldoende steun en begrip van bovenaf ervaren. Dus wordt er gezocht naar een balans tussen rolmodel zijn en de last die dat met zich meebrengt om niet te falen.

Wat zou je organisaties willen meegeven die voornemens zijn kleur aan de top te realiseren?

Het is belangrijk dat er echte draagvlak is voor 'kleur aan de top' en motivatie om vanzelfsprekendheden te durven bevragen. De verantwoordelijkheden moeten daarbij ook organisatiebreed worden toegepast. Neem het serieus en kijk niet weg van beperkende normen en racisme. Als je een inclusieve organisatie voor ogen hebt dan kun je het beste de structuren en werkcultuur daarop aanpassen. Verleg dus de aandacht naar de hele organisatie en niet naar het aanpassingsvermogen van mensen met kleur. Alleen zo komt er beweging en verbinding van alle kanten dat bijdraagt aan succes.

Het volledige rapport 'Leiderschap in Kleur' is hier te vinden: https://www.judimesman.com/rapport/leiderschap_in_kleur_judi_mesman_2024.pdf

Hoe kijk je persoonlijk naar de uitkomsten van het rapport Leiderschap in Kleur?

Wat mij vooral is bijgebleven is dat deze mensen ontzettend krachtig en inspirerend zijn. Ik vond het een voorrecht dat ze hun levensverhalen met mij hebben gedeeld. Wat ook opviel, is dat ik van heel veel mensen van kleur hoorde die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek, dat alles zo pijnlijk herkenbaar was. Dat het was alsof ik hún levensverhaal had opgetekend. Voor mij is dat slechts een klein deel het geval. Zoals ik in het rapport schrijf word ik als Indo minder 'anders' gezien dan andere groepen van kleur in Nederland. Een privilege waar ik met enige ambivalentie naar kijk.

Hoe gaan de geïnterviewde mensen van kleur om met deze thematiek in de dagelijkse praktijk?

Daar is niet één antwoord op te geven want er was grote diversiteit binnen de groep als het gaat om strategieën en aanpak. De grote gemene deler was heel hard werken en kracht putten uit de biculturele achtergrond die ook meerwaarde heeft in een leiderschapspositie. Daarnaast zetten ze zich allemaal in voor het creëren van organisaties waar meer ruimte en waardering is voor werkelijke diversiteit.

Wat vond de academische wereld, evenals alle betrokken stakeholders van jouw onderzoek?

Op Linkedin heeft mijn bericht over het rapport ontzettend veel positieve aandacht gekregen van wetenschappers en stakeholders. Inmiddels ben ik door verschillende organisaties uitgenodigd om hierover verder te praten, om het onderzoek in verschillende sectoren echt te laten landen. Ook mooi: de Algemene Bestuursdienst heeft er aandacht aan besteed op hun website: https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2024/03/29/kleur-aan-de-top-leren-van-mensen-van-kleur-in-leiderschapsposities

En ik ga bijdragen aan het zomerprogramma van de ABD om hierover verder te praten met topmanagers bij de Rijksoverheid.

Wat zou men educatief gezien kunnen doen, om diversiteit nog meer in het onderwijs te borgen?

Poeh, daar is nog wel heel veel voor nodig. In alle lagen van het onderwijs in docententeams en universiteiten zijn mensen van kleur ondervertegenwoordigd. Het lesmateriaal is ook vaak erg eenzijdig, met weinig ruimte voor perspectief buiten de 'witte mainstream'. Daar is nog veel winst te behalen.

Heb je voor de komende periode nog interessante onderzoeken in de planning staan?

Het onderzoek Leiderschap in Kleur ging over leiders in de publieke sector. Ik wil ook graag onderzoeken  wat de ervaringen zijn van topmanagers in de private sector. Daarnaast ben ik benieuwd naar de rol van werving- en selectiebureaus en toezichthouders. Verder gaat binnenkort een onderzoek van start naar de rol van schoolleiderschap op basisscholen met een grote populatie gemarginaliseerde leerlingen. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe schoolleiders in een context waar het lerarentekort het grootst is, toch  kunnen bijdragen aan een prettig werk- en leerklimaat.

© Yasemin Demirozcan - beeld Judi Mesman

© Lamiae El Hajjaji - vormgeving Leiderschap in kleur