Interview Hello Radio

VNVA: Voor de belangen en het talent van vrouwelijke artsen

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) is een netwerk en belangenorganisatie van, door en voor vrouwelijke artsen. Onze activiteiten zijn te verdelen in twee hoofdstromen. Ten eerste het bevorderen van de mogelijkheid voor vrouwelijke artsen om hun talenten optimaal te benutten en een hun passende positie in de gezondheidszorg in te nemen. Naast de halfjaarlijkse ledenvergaderingen, organiseren we hiervoor netwerkavonden, trainingen, symposia, en een platform voor mentorschap als intergenerationeel sisterhood netwerk. Ten tweede zetten we ons als vereniging in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde en het welzijn van de vrouwelijke patiënt in zijn algemeenheid. In dit kader kent de VNVA onder andere periodiek de Corrie Hermannprijs en de VNVA Els Borst Oeuvreprijs toe aan collega's, die op wetenschappelijk e/o maatschappelijk gebied wezenlijk hebben bijgedragen.


Interview Hello Radio

VVAO: Al 100 jaar een inspirerend netwerk

In 2018 vierde de VVAO haar honderdjarig bestaan. Het doel van de VVAO is hetzelfde als honderd jaar geleden, namelijk kennis delen en netwerken. Vrouwen komen bij elkaar om elkaar te ontmoeten, inspireren en ondersteunen. En de VVAO draagt bij aan empowerment en (economische) positieverbetering van vrouwen. De VVAO is hét landelijke netwerk voor hoogopgeleide vrouwen. Jeanne Martens, voorzitter van de VVAO, licht toe: ’De VVAO zet zich in voor alle vrouwen in Nederland én daarbuiten. Dit doen we onder andere door het organiseren van sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten,  en het ontwikkelen en delen van kennis. Dit kan bijvoorbeeld een interessante lezing zijn over de positie van de vrouw, maar ook een lunch voor zzp'ers of een loopbaanbijeenkomst. Ook leveren we een belangrijke bijdrage aan menings- en beleidsvorming door het schrijven en publiceren van artikelen’.

De VVAO is tevens internationaal actief en ondersteunt verschillende fondsen. ‘Het MATellegen-fonds (st. dr. Marie Anne Tellegen) bevordert de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs in binnen- en buitenland. Ook dragen we gedurende een aantal jaren bij aan Safe Spaces, die het onderwijs voor meisjes en jonge vrouwen in Nairobi mogelijk maakt’.


Interview Dag van de Vrouwen

NOVA: Vrouwelijke waarden in de wereld van de medicijnen

De Nederlandse Organisatie voor Vrouwelijke Apothekers (NOVA) is een vereniging van vrouwelijke apothekers. Onze leden zijn werkzaam in openbare apotheken, ziekenhuizen, farmaceutische industrie of elders. NOVA is een netwerk waar zij elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en inspireren. Sinds de oprichting in 1988 is het doel van NOVA om de positie van vrouwelijke apothekers te verbeteren. Wij stimuleren elkaar om onze ambities te verwezenlijken en streven naar een grotere invloed van vrouwelijke apothekers in beleid en bestuur. Onze ankerwaarden van waaruit wij gezamenlijk optrekken zijn: verbinden, kennis en expertise delen, bevlogenheid, inleving en empathie, diversiteit.

Wij organiseren netwerkbijeenkomsten, nascholingen, symposia en ledenvergaderingen. Daarnaast onderhouden wij contacten met buitenlandse zusterverenigingen door een jaarlijkse European Women Pharmacist Meeting.  Samen met andere vrouwenorganisaties zetten wij ons in voor een betere gezondheidszorg voor vrouwen. In het bijzonder richten wij ons op verbetering van farmaceutische zorg voor vrouwelijke patiënten.


TopFem: Topvrouwen van de toekomst komen hier samen

TopFem is een (internationaal) netwerk van getalenteerd vrouwelijk toptalent. Een netwerk voor ambitieuze jonge vrouwen die elkaar uitdagen, ondersteunen, inspireren en versterken. Vrouwelijk toptalent wordt op dit moment niet optimaal benut en er zijn helaas nog te weinig vrouwen in de top. TopFem biedt daarom een platform aan om talentvolle jonge vrouwen met elkaar in contact te brengen en zichtbaar te maken.

TopFem bestaat sinds 2011 en is sindsdien gegroeid in een professionele organisatie die zowel masterstudenten als young professionals faciliteert om hun talenten verder te ontplooien. TopFem is dé plek waar talentvolle jonge vrouwen met elkaar in contact komen om het beste uit zichzelf te halen. TopFem is de schakel tussen deze jonge vrouwen en de top van organisaties. Wij zorgen voor de benodigde contacten, rolmodellen en persoonlijke ontwikkeling. TopFem doet dit door het aanbieden van mentoren, evenementen, coaching en trainingen. Zo worden vrouwen in ons netwerk gestimuleerd om professionele doelen te bereiken, meer zelfvertrouwen te krijgen en te investeren in persoonlijke ontwikkeling om zo de top te bereiken.


ViZi: De kracht van verbindend vermogen

ViZi staat voor ‘Vrouwen in Zaken inspireren.’ En dat doet ViZi al 10 jaar! Het is een netwerk voor ambitieuze vrouwelijke professionals die wonen, werken of klanten hebben in de regio Zuid-Holland Zuid. ViZi vrouwen hebben zeer uiteenlopende expertisen en komen uit allerlei branches. Maar ze hebben één ding gemeenschappelijk: ze gaan authentieke verbindingen aan vanuit de kracht van verbinding, want dat is waar ViZi in gelooft! De verbinding die je allereerst met jezelf maakt. Je weet wie je wilt zijn, waar je voor staat en gaat, zowel privé als zakelijk. Dit is noodzakelijk om de verbinding met anderen aan te gaan, ruimte te hebben, interesse te tonen, te groeien en je te laten inspireren.

De bijeenkomsten worden telkens op andere, maar altijd bijzondere locaties gehouden. Kenmerkend voor alle bijeenkomsten is de topkwaliteit van de sprekers, de diversiteit van de invulling van het programma en de opvallende gastvrijheid en goede catering. ViZi heeft ieder jaar een bijzonder thema waar alle events, masterclasses, presentaties, kennisbijeenkomsten en workshops één aspect van belichten en verder uitwerken. Hierbij komen zowel zakelijke- als persoonlijke ontwikkelingsthema’s aan bod. De hele maand oktober is het ViZi Collegetour. Alle ViZi leden kunnen workshops/colleges geven aan leden, om een kijkje te geven in hun bedrijf en kennis te delen. Een unieke kans om elkaar nog beter te leren kennen. In de maand mei zetten alle leden zich in voor een goed doel! Ieder jaar op een andere manier en ander doel.


Interview Hello Radio

Vrouwen van Nu: Met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken

Vrouwen van Nu versterkt de leefomgeving met de (lokale)  kracht van vrouwen. Als grootste vrouwenvereniging van Nederland bouwen we mee aan een wereld waarin diversiteit als meerwaarde wordt gezien en er naar wordt gehandeld. 
Om hier te komen zetten we in op het versterken van de kracht van individuele vrouwen  en op het versterken van het vrouwelijk geluid in de samenleving, bij politieke en maatschappelijke organisaties. Wij verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde interesses en activiteiten om zo samen het verschil te maken voor een inclusieve samenleving.

Missie: Ons doel is om een organisatie te zijn van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelandsgebieden en stedelijke gebieden en te stimuleren dat vrouwen elkaar kunnen ontmoeten, hun creativiteit kunnen ontplooien, aan persoonlijke ontwikkeling kunnen werken en met krachtige stem participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling.

Visie: Vrouwen van Nu zijn toegerust om in actie te komen wanneer dat nodig is vanuit hun zorg en oog voor de leefomgeving en elkaar. Vrouwen van Nu zijn praktisch en effectief in hun aanpak. Het is het vrouw zijn en de daadkracht die hen binden en hun bereidheid te onderzoeken en te leren.


la donna è mobile: vrouwen in beweging

La Donna è Mobile: Vrouwen in beweging

La Donna è Mobile is een landelijk vrouwennetwerk. Wij bevorderen het contact tussen vrouwen, die een beroep uitoefenen, een functie bekleden of een onderneming hebben en die daar vanuit over deskundigheid beschikken, die interessant en inspirerend is om met anderen te delen. Hierdoor wordt het inzicht in het maatschappelijk leven tussen de leden vergroot en kennis en ervaring worden gedeeld. Niet alleen binnen de regionale kringen, maar ook tussen de kringen. Dit alles zorgt voor inspiratie, kennis en samenwerking, wat vervolgens niet alleen plezier geeft, maar ook succes in het werk of ondernemen van deze vrouwen. Dit alles stimuleert de groei en economische zelfstandigheid van vrouwen en hun omgeving. La Donna è Mobile stimuleert vrouwen door ook online een podium te bieden om contacten te leggen en artikelen te plaatsen.


hvn: haagse vrouwen in de flow

HVN: Haagse vrouwen in de flow

Het Haags Vrouwen Netwerk (HVN) is reeds 35 jaar een actief netwerk voor professionele vrouwen van diverse achtergronden en leeftijden die zich bewust zijn van hun positie in de maatschappij. De 72 leden zijn allen werkzaam in organisaties, hebben een eigen onderneming of zijn zzp’er waarbij het gemeenschappelijke kenmerk het opleidings- en werkniveau is, met een ambitie in het werk en de inrichting van het eigen leven. Wij bieden een platform voor zakelijke en persoonlijke groei, met een open en veilige sfeer waarin het delen van kennis, ervaring en inzichten centraal staat. Om elkaar te inspireren, scherp te houden, te ondersteunen en kansen uit te wisselen. HVN streeft naar gelijke kansen, rechten en plichten voor vrouwen en mannen in de maatschappij, onder andere uitgedrukt in een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op hogere, invloedrijke en toezichthoudende functies in alle sectoren van de arbeidsmarkt. Daarnaast, streeft HVN ernaar de kwaliteit van vrouwen zichtbaar(der) te maken en bevordert ze dat vrouwen hun inzet en de benutting van hun capaciteiten in arbeidsorganisaties optimaliseren.


melania: economische zelfstandigheid over de grens

Melania: Economische zelfstandigheid over de grens

Economische zelfstandigheid is niet alleen belangrijk voor vrouwen in Nederland en de rest van de westerse wereld, maar zeker ook voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Zij kunnen immers niet terugvallen op een vangnet van sociale voorzieningen. Stichting Melania zet zich in om de positie van kansarme vrouwen in de derde wereld te verbeteren door hen de mogelijkheid te bieden een eigen inkomen te genereren. Door financiële onafhankelijkheid zijn vrouwen beter in staat zichzelf te ontplooien en voor hun rechten op te komen. Daarnaast gaan hun kinderen, ook meisjes, vaker naar school. Hun sociaal- economische positie wordt belangrijker, ze zijn vaker vertegenwoordigd in besturen en andere besluitvormingsorganen binnen hun gemeenschap. Hierdoor komen voor vrouwen belangrijke zaken  zoals waterputten en veiligheid hoger op de agenda. Er is veel werk te doen. Veel vrouwen staan te springen om van start te kunnen gaan met hun project!


Interview Hello Radio

Female vrouwen en zaken: Women love business

Female vrouwen en zaken is een netwerk van en voor vrouwelijke ondernemers en vrouwen in bestuurlijke- of kaderfuncties. De leden zijn actief in de meest uiteenlopende branches en variëren van eenpitters tot bestuursleden van grotere organisaties. Onze kernwaarden zijn respect, inspirerend, open, informeel en veelzijdig. Het gemeenschappelijke doel van Female is het delen van kennis en ervaring, elkaar inspireren en helpen. Zo dragen de leden gezamenlijk bij aan de kwaliteit van het netwerk. Female combineert het nuttige met het aangename. De goed gevulde jaaragenda bestaat onder meer uit bedrijfsbezoeken, presentaties van interne en externe sprekers en formele- en informele etentjes. Na in eerste instantie vooral naar binnen gericht te zijn geweest, treedt Female sinds enkele jaren ook nadrukkelijk naar buiten. Een belangrijke reden daarvoor is dat we het belangrijk vinden dat vrouwelijke ondernemers en leidinggevenden weten, dat er in de regio Weert een bloeiend netwerk is, waar vrouwen hun kennis en ervaring met elkaar delen en waar zij zich bij aan kunnen sluiten.


vrouwen uit de rijnstreek verenigen het nuttige met het aangename

Vrouwennetwerk Rijnstreek: Verenig het nuttige met het aangename

Het Vrouwennetwerk Rijnstreek - Women in Business! is een initiatief om vrouwelijke hoogopgeleide professionals in de Rijnstreek regio met elkaar in contact te brengen. In 2014 hebben wij ons dertigjarig jubileum gevierd. In de beginjaren tachtig lag onze focus op emancipatie en rechten voor de vrouw. Tegenwoordig willen wij meer de ontwikkeling van vrouwen op de arbeidsmarkt stimuleren. Hierdoor worden de kansen vergroot op betere functies in het bedrijfsleven en binnen de overheid. We doen dat met elkaar tijdens onze netwerkavonden waarbij het nuttige met het aangename verenigd wordt en waar we onze professionele ervaringen uitwisselen. Het netwerk is heel divers met vrouwen werkzaam in allerlei branches, grote en kleine bedrijven, van verschillende leeftijd en ieder met haar eigen karakter! De bijeenkomsten bieden inspiratie, inzicht en vooral stimulans om jezelf, persoonlijk en professioneel, te blijven ontwikkelen!


ZijActief Limburg: Helpt vrouwen in hun kracht te staan

ZijActief Limburg is het grootste vrouwennetwerk van Limburg. Wij zetten ons in voor actieve vrouwen. Voor vrouwen die ondernemend zijn, van aanpakken weten en midden in het leven staan. We organiseren gezellige activiteiten, zorgen voor ontmoeting en samenwerking en dagen vrouwen uit zich te blijven ontwikkelen. Elke lokale afdeling stelt een eigen programma samen voor haar leden waarbij de provinciale organisatie hen ondersteunt. Ook organiseert de provinciale organisatie diverse activiteiten voor leden en niet-leden, zoals de Dagen voor Alleengaanden, Samen op Stap op Zondag en de jaarlijkse filmavond. Op deze manier helpen wij vrouwen in hun kracht te staan en spelen wij al sinds 1930 een rol van betekenis!


economische zelfstandigheid voor vrouwen, must of een droom?

KVG: Economische zelfstandigheid voor vrouwen, must of een droom?

Een must om zekerheid te hebben in je leven, voldoende inkomen om je geen zorgen te maken over jezelf en je kinderen. Ook over later, als je met pensioen gaat. Wij, vrouwen in Nederland, willen zelf beslissen en niet afhankelijk zijn van het inkomen van onze partner. Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen is ons belangrijkste grondrecht. Maar toch een droom, zodra er kinderen komen. Hoger of lager opgeleid, het zijn de vrouwen in Nederland die gaan zorgen voor hun kinderen en als vanzelfsprekend minder gaan werken. En dit zou nog veel minder zijn, zonder de alom aanwezige oppas oma. Als dit de werkelijkheid is die we blijkbaar allemaal wensen en normaal vinden, regel dan dat vrouwen zich dit financieel kunnen veroorloven, voor nu terwijl hun kinderen klein zijn en voor later als ze met pensioen gaan. Regel ook de carrière doorstart vanaf veertig jaar; tenslotte werken ze daarna nog bijna dertig jaar!

- Wilma van der Poel, voorzitter Katholiek Vrouwengilde Limburg


Feniks tilburg: Vrouwen in focus op emancipatie door participatie

Feniks is het Emancipatie Expertise Centrum in Tilburg en heeft als doel het bevorderen van de maatschappelijke positie van alle vrouwen: van jong tot oud, met verschillende achtergronden en leefstijlen. Wekelijks nemen 120 vrouwen deel aan onze activiteiten en cursussen. En Feniks doet meer. Zo bieden wij vrouwen ook verschillende (bewustwordings)trajecten, waarbij groepstrainingen en individuele begeleiding hand in hand gaan. Doelstelling is steeds om de cirkel van afhankelijkheid, slachtofferschap en isolement te doorbreken en deelname te stimuleren. Feniks is ook hét kenniscentrum op het gebied van emancipatie, gender en diversiteit in de gemeente Tilburg en de regio. Vanuit haar expertise is Feniks een belangrijke partner en inspirator in de Tilburgse participatie- en emancipatiestructuur. Zowel concreet uitvoerend als op beleid. En juist in deze tijd, waarin de kloof tussen diegene die zich aan de ‘goede’ kant van de streep bevinden en diegene die aan de ‘slechte’ kant staan, blijft emancipatie van vrouwen om aandacht vragen.


KVG Goirle: Netwerk van en voor vrouwen

KVG Goirle is een netwerk van en voor vrouwen en telt meer dan 600 leden. Het is een open vereniging, die toegankelijk is voor alle vrouwen, ongeacht leeftijd, afkomst,  geloofsovertuiging of geaardheid.

Op Internationale Vrouwendag had 't KVG Goirle- netwerk van en voor vrouwen-  Joke Hermsen in huis. Het thema waar zij over sprak: 'Verliefde vriendschap, een nieuw ontwerp voor de liefde in de 21 e eeuw'.  Joke Hermsen fileerde tijdens haar lezing de huidige tijdgeest en generatie die  in de jaren zestig  geboren is. Zij ging in op gefnuikte idealen, turbulente relaties van mensen die op zoek zijn naar bezieling, bevlogenheid en nieuw moreel elan. Joke Hermsen is schrijfster en filosofe. Ze promoveerde in 1993 en werkte vele jaren als docent aan diverse faculteiten wijsbegeerte, onder andere in Utrecht en Tilburg. In 1998 verscheen haar debuutroman 'Het dameoffer'. Naast de romans publiceert ze regelmatig filosofisch en literaire essays.


Drukke Dames netwerk: Ondernemende vrouwen uit Veldhoven

Het Drukke Dames Netwerk verbindt ondernemende vrouwen met elkaar. Hierbij staan het delen van kennis en contacten centraal om zo te zorgen voor meer zakelijk succes. Door dit ondersteunende netwerk ontstaan meer kansen om uit te blinken als ondernemer of carrièrevrouw. We geloven erin dat dit kan op een laagdrempelige en prettige manier, waardoor de eerste stap naar zakelijk netwerken en succes klein aanvoelt, maar groot effect heeft. Het Drukke Dames Netwerk organiseert bijeenkomsten in (regio) Veldhoven die je kosteloos bij kunt wonen. Het Drukke Dames Netwerk is in 2011 opgericht en uitgegroeid tot het grootste vrouwennetwerk in de regio.


Vrouwennetwerk Woerden: Gezellige vrouwen bij het Groene Hart

Het Vrouwennetwerk Woerden en Omstreken (NVWO) bestaat uit een gevarieerde groep vrouwen vanaf middelbare leeftijd. Gezelligheid staat voorop bij dit 'nieuwe netwerk' dat gemiddeld 230 leden heeft en een historie kent van ruim 90 jaar. Dit netwerk heeft de volgende doelstellingen:

Het omzien naar elkaar en gestalte geven aan betrokkenheid met elkaar: de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten via lezingen, deelname aan clubs en cursussen die worden georganiseerd vanuit het Netwerk.

Het bestuur neemt ook deel aan activiteiten en probeert zoveel mogelijk bij lezingen te zijn om leden te kunnen ontmoeten. Het digitale Maandbericht geeft de mogelijkheid om haar leden te attenderen op het programma-aanbod.

Het bevorderen van emancipatie van haar leden: de mogelijkheid om aan cursussen en clubs deel te nemen en lezingen bij te wonen, zodat je je eigen mening kan vormen over de informatie die wordt aangereikt.

Het gestalte geven aan solidariteit met vrouwen in kwetsbare posities: daarvoor nodigen we steeds vrouwen uit die ons informeren, zodat we gericht actie kunnen ondernemen.